Przejdź do treści

Argentyna: Państwo nadaje Bractwu św. Piusa X osobowość prawną

Winieta
Pasek tytułowy Biuletynu Urzędowego Republiki Argentyny (wydanie z 9 kwietnia 2015 r.)

12 kwietnia br. argentyński dziennik „Clarín” poinformował o opublikowanym trzy dni wcześniej w Biuletynie Urzędowym Republiki Argentyny (Boletín Oficial de la Republica Argentina) postanowieniu sekretarza ds. wyznań Wilhelma R. Oliveriego o nadaniu Bractwu Kapłańskiemu Świętego Piusa X osobowości prawnej i wpisaniu go do Rejestru Instytutów Życia Konsekrowanego (Registro de Institutos de Vida Consagrada), obejmującego katolickie zakony i zgromadzenia zakonne obecne w tym kraju.

Podjęcie tej decyzji było możliwe m.in. dzięki wystosowaniu przez kard. Mariusza Aureliusza Polego, arcybiskupa metropolitę Buenos Aires, listu do Sekretariatu ds. Wyznań w ramach procedury wszczętej przed tym organem przez władze FSSPX w 2011 r. List, jak ten, w którym arcybiskup Buenos Aires „wnioskował o to, aby Towarzystwo Apostołów Jezusa i Maryi (Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X) było uznawane – aż do chwili, gdy uzyska ostateczny status kanoniczny w Kościele powszechnym – za stowarzyszenie na prawie diecezjalnym”, jest koniecznym warunkiem uznania każdego zgromadzenia zakonnego w Argentynie.

List kard. Polego nie rodzi skutków kanonicznych, ponieważ nie działa on w zastępstwie władz rzymskich, które jako jedyne mogą regulować status kanoniczny Bractwa św. Piusa X. Jest to wyłącznie procedura warunkująca podjęcie przez władze argentyńskie decyzji administracyjnej w oczekiwaniu na „uzyskanie [przez Bractwo] ostatecznego statusu kanonicznego w Kościele powszechnym”.

Trzeba zauważyć, że w Argentynie, zgodnie z wymogami prawa i przepisami administracyjnymi, katolickie zgromadzenia zakonne nie mogą prowadzić apostolatu, jeśli – po uprzednim zawiadomieniu przez władze kościelne – nie zostaną wpisane do Rejestru Instytutów Życia Konsekrowanego.

Fakt, że kard. Poli jest następcą kard. Bergoglia na stolicy arcybiskupiej w Buenos Aires, może uzasadniać domysły, że wzmiankowane postanowienie nie zostało podjęte bez konsultacji z papieżem Franciszkiem. Niemniej pozostaje faktem, że jest to jedynie procedura ściśle administracyjna wykonywana w szczególnych warunkach [prawnych] Republiki Argentyny.

Czytaj również: Ks. Bouchacourt FSSPX o kard. Bergoglio

Poniżej prezentujemy pełną treść wspomnianego postanowienia:

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH I WYZNAŃ

SEKRETARIAT ds. WYZNAŃ

Postanowienie nr 25/2015
Buenos Aires, 17 marca 2015 r.

Z uwagi na postępowanie nr 9028/2015 przed Registraturą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wyznań (ustawa nr 24483 wraz z dołączonym do niej dekretem regulacyjnym nr 491 z 21 września 1995 r.), a także ponieważ:

zgodnie z protokołem nr 084/15 z dnia 23 lutego 2015 r. arcybiskup Buenos Aires kard. Marian Aureliusz Poli wniósł o to, aby „Bractwo Apostołów Jezusa i Maryi” (Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X) było uznawane – aż do chwili, gdy uzyska ostateczny status kanoniczny w Kościele powszechnym – za stowarzyszenie na prawie diecezjalnym, zgodnie z kanonem 298. Kodeksu prawa kanonicznego będące stowarzyszeniem życia apostolskiego in fieri (‘powstającym’), któremu przysługują wszelkie korzyści z tym związane, z uwzględnieniem wszystkich obowiązków z tego wynikających, również przyjmując wszelką odpowiedzialność spoczywającą na biskupie diecezjalnym;

wspomniane bractwo jest uznawane jako publiczna osoba prawna w Kościele rzymskokatolickim zgodnie z normami przewidzianymi w Kodeksie prawa kanonicznego;

zgodnie z jego statutami (por. Statuty Bractwa Apostołów Jezusa i Maryi, rozdz. I, art. 1), zaaprobowanymi przez kompetentną władzę kościelną, bractwo jest kapłańskim stowarzyszeniem życia wspólnego, którego członkowie nie składają ślubów, na wzór stowarzyszenia Misji Zagranicznych;

art. 3 punkt f dekretu nr 491/95 pozwala na umieszczenie w rejestrze sporządzonym na podstawie Ustawy nr 24483 osób prawnych uznawanych przez władze kościelne, podobnych do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego;

organizacja, której dotyczy wniosek, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy, w tym posiada własny statut, dekret erekcyjny i wykaz (dokument informujący o strukturze instytutu, formie rządu, najwyższej władzy, władzach lokalnych, kompetencjach, procedurach zmian w statutach i konstytucjach, o istniejących placówkach i ich działaniach itd. – przyp. tłum.), zgodnie z postanowieniami ustawy nr 24483;

jest stosowne, by obecny wpis został dokonany, zważywszy, że wnioskujący spełnia wymogi określone w artykule 3 punkt f dekretu nr 491/95.

 

Z wyżej wymienionych powodów Sekretarz ds. Wyznań postanawia:

Art. 1

Osoba prawna „Bractwo Apostołów Jezusa i Maryi” (Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X), stowarzyszenie na prawie diecezjalnym posiadające wymaganą prawem siedzibę przy Calle Venezuela pod nr 1318 w Autonomicznym Mieście Buenos Aires, która stanowi jednocześnie oficjalny adres doręczeń, zostaje wpisana do Rejestru Instytutów Życia Konsekrowanego pod numerem trzysta osiemdziesiątym pierwszym (381).

Art. 2

Wspomnianej osobie prawnej nadaje się status organizacji pożytku publicznego wraz ze wszystkimi tego skutkami.

Art. 3

Wspomniana osoba prawna korzysta z postanowień art. 20 punkt e Ustawy o podatku dochodowym (z 1997 r.).

Art. 4

Niniejsze podaje się do wiadomości publicznej, przedkłada w Krajowej Dyrekcji Registratury Urzędowej i archiwizuje.

Ambasador Wilhelm R. Oliveri

Sekretarz ds. Wyznań

Aktualizacja 30.11.2017: Poprawiono imię kard. Polego.

Skip to content