Przejdź do treści

Jak funkcjonuje kapituła generalna Bractwa św. Piusa X

Członkowie kapituły generalnej (2012) składają przysięgę przed rozpoczęciem obrad

Artykuł przedstawiający szczegóły funkcjonowania kapituły generalnej został opublikowany w 2012 r. z okazji ówczesnej kapituły, jednak zasady ani istotne szczegóły nie uległy od tego czasu zmianie.

Kapituła generalna jest w Bractwie św. Piusa X najwyższym oraz nadzwyczajnym organem władzy – zwyczajnym organem władzy jest urząd przełożonego generalnego, kierującego FSSPX razem ze służącą mu wsparciem radą główną. Kapituła generalna jest również jedynym ciałem uprawnionym do wprowadzania zmian w Statutach Bractwa. „Zwykła” kapituła generalna zbiera się raz na 12 lat. Przełożony generalny posiada również uprawnienia do zwoływania w wyjątkowych okolicznościach kapituły „nadzwyczajnej”. Po swej reelekcji na stanowisko przełożonego generalnego Bractwa w 2006 r. bp Bernard Fellay zapowiedział zwołanie w połowie swej kadencji kapituły dla przeanalizowania spraw bieżących. Kapituła generalna składa się z 40 osób uprawnionych do udziału w niej z urzędu, tj. ze względu na funkcje sprawowane w Bractwie. Obejmuje to aktualnego przełożonego generalnego oraz jego dwóch asystentów, biskupów, byłych przełożonych generalnych, sekretarza generalnego i kwestora generalnego, przełożonych dystryktów, rektorów wyższych seminariów a także przełożonych domów autonomicznych. Ponadto w skład jej wchodzą niektórzy spośród najstarszych księży nie piastujących wspomnianych wyżej urzędów, przy czym ich liczba wynosi zawsze 1/3 liczby tych, którzy uczestniczą w kapitule z racji sprawowanych przez siebie funkcji. Uczestnicy kapituły generalnej są nazywani „kapitulariuszami”. (…)

Sekretarz generalny rozsyła zawczasu wszystkim kapitulariuszom, w celu umożliwienia im stosownego przygotowania, szczegółowy program kapituły. Ponadto, w trakcie nowenny odprawianej dla uproszenia natchnienia Ducha Świętego, wszyscy członkowie Bractwa odmawiali specjalne modlitwy, ofiarując również w tej intencji jeden dzień ścisłego postu. Po przybyciu na miejsce obrad, aby przygotować się właściwie i otworzyć na natchnienie Ducha Świętego, kapitulariusze uczestniczyli w trwających pięć dni rekolekcjach (3–8 lipca), w trakcie których nauki wygłosił ks. Lorans, rzecznik FSSPX, były rektor seminarium w Ecône oraz Instytutu św. Piusa X w Paryżu, obecnie zaś redaktor naczelny serwisu informacyjnego DICI.

Po tych duchowych przygotowaniach składana jest przysięga wymagana przez prawo kanoniczne, po której ma miejsce weryfikacja tożsamości członków uprawnionych do udziału w kapitule. Następnie rozpoczynają się dyskusje dotyczące zagadnień przedstawionych przez dom generalny. Podczas samej kapituły każdy z uczestników może zawsze przedłożyć do dyskusji dowolną kwestię. Dla nadania mocy prawnej każdej rezolucji konieczne jest uzyskanie zwykłej większości głosów.

Najbliższa kapituła [z 2012 r.] będzie się zastanawiać, na ile w życiu codziennym członków Bractwa przestrzegane są jego Statuty, oceniać jego kondycję, analizować słabości, które należy przezwyciężyć i proponować rozwiązania umożliwiające naszym księżom coraz pełniejsze realizowanie swego powołania, dzięki czemu skuteczniej mogliby wysługiwać sobie konieczne łaski i pomoc Bożą.

W trakcie dyskusji zostanie również poruszona kwestia obecnych relacji z Rzymem. W aktualnej sytuacji postanowienia lub zalecenia przyjęte przez kapitułę będą szczególnie istotne.

Zwyczajna władza w Bractwie św. Piusa X: przełożony generalny i jego asystenci – rada główna

Zgodnie ze Statutami, rolą asystentów jest pomaganie przełożonemu generalnemu, wraz z którym tworzą radę główną FSSPX. Ich głównym obowiązkiem jest służenie mu swą radą i udzielanie wsparcia w kierowaniu Bractwem.

Kościół zawsze kładzie silny nacisk na osobistą odpowiedzialność. Jego ustrój jest nie tylko hierarchiczny, ale też monarchiczny. Istnieje więc odpowiedzialność, która spoczywa na tylko jednej osobie.

Kościół jest jednak również roztropny i bardzo dobrze wie, że osobie sprawującej władzę jest niezbędne pewne wsparcie oraz pomocnicy. Jest oczywiste, że czworo lub sześcioro oczu jest w stanie dostrzec więcej niż dwoje. W przypadku instytutów takich jak FSSPX Kościół wymaga, aby szczególnie ważne decyzje były podejmowane przez radę. Przy tych okazjach asystenci posiadają prawo głosu i mają wpływ na moc prawną aktów rządzenia.

Prawo nie określa natomiast precyzyjnie roli asystentów w codziennym funkcjonowaniu rady. Mają oni zadanie pomagać [przełożonemu generalnemu] i jest to bardzo szerokie uprawnienie, pozostawiające wielką swobodę w podejmowaniu rozmaitych działań – tak samodzielnie, jak i razem z nim – w trosce o dobro wspólne Bractwa.

Harmonogram kapituły generalnej

Kapituła generalna odbędzie się w międzynarodowym Seminarium św. Piusa X w Ecône. Kapitulariusze zamieszkają w celach seminarzystów, którzy udadzą się na wakacje po święceniach kapłańskich przewidzianych na 29 czerwca. Członkowie kapituły będą mieli również do swej dyspozycji wspólne łazienki usytuowane na każdym piętrze budynku seminarium.

Posiłki będą podawane w refektarzu, w którym zostanie ustawiony długi stół, dzięki czemu członkowie kapituły będą mogli siedzieć obok siebie w rodzinnej atmosferze. Kilku pracujących w seminarium księży, a także seminarzystów, którzy pozostaną, aby pomóc w organizacji kapituły, będzie korzystać z własnego refektarza w pomieszczeniu koło kuchni.

Członkowie kapituły będą rozpoczynać każdy dzień o godzinie 6.00, a o 6.30 będą się gromadzić w głównej kaplicy na wspólną prymę. Po jej zakończeniu jest przewidziany czas na odprawienie przez księży prywatnych Mszy św. przy licznych ołtarzach znajdujących się w seminarium. Pierwsza grupa rozpocznie celebracje o 6.45, druga o 7.30. Śniadanie będzie podawane o 8.15.

O godzinie 9.00 członkowie kapituły, podzieleni na grupy wedle swej przynależności do poszczególnych komisji, udadzą się do sali konferencyjnej lub do sali wykładowej, aby przedyskutować przydzielone sobie zagadnienia i przygotować się do zaprezentowania swych wniosków trakcie sesji plenarnej. W pomieszczeniu przeznaczonym na sesję plenarną stoły zostaną ustawione w literę U, zaś naprzeciw nich będzie się znajdować biurko, przy którym zasiądą członkowie rady głównej: bp. Fellay, przełożony generalny; ks. Pfluger, pierwszy asystent oraz pełniący funkcję drugiego asystenta ks. Nely.
Po lunchu oraz przerwie przeznaczonej na rekreację kapituła będzie wznawiać swe obrady o godzinie 15.00.

Każda sesja kapituły zakończy się około godziny 19.00, po czym będzie obowiązywać zwykły harmonogram seminaryjny: kolacja o 19.30, rekreacja o 20.00, śpiewana kompleta o 20.45.

Skip to content