Przejdź do treści

Prawdziwe braterstwo istnieje jedynie w Jezusie Chrystusie

Przełożony generalny Bractwa św. Piusa X ze swoimi asystentami

Wobec podpisania 4 lutego br. przez papieża Franciszka i wielkiego imama szejka Ahmada al-Tayyeb z Uniwersytetu al-Azhar w Kairze Dokumentu o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia, przełożony generalny Bractwa Świętego Piusa X wraz ze swymi asystentami 24 lutego br. opublikował poniższe oświadczenie.

Prawdziwe braterstwo istnieje jedynie w Jezusie Chrystusie

Ekumeniczny Chrystus nie jest prawdziwym Chrystusem. Od ponad 50 lat współczesny ekumenizm i dialog międzyreligijny nie przestają przedstawiać światu Chrystusa pomniejszonego, zniekształconego, zmienionego nie do poznania.

Słowo Boże, jedyny Syn Ojca, odwieczna niestworzona Mądrość przyjęła ciało i stała się człowiekiem. Nikt nie może pozostać obojętny wobec tego faktu historycznego: „Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza” (Mt 12, 30). Poprzez fakt wcielenia Chrystus stał się wielkim Kapłanem nowego i jedynego przymierza, a także Nauczycielem obwieszczającym prawdę; stał się Królem serc i społeczeństw oraz „pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8, 29). Dlatego prawdziwe braterstwo istnieje jedynie w Jezusie Chrystusie i w nikim innym: „nie ma bowiem innego imienia pod niebem, danego ludziom, w którym byśmy mieli być zbawieni” (Dz 4, 12).

Jest prawdą wiary, że Chrystus jest Królem wszystkich ludzi i że chce ich wszystkich zjednoczyć w swoim Kościele, w swojej jedynej Oblubienicy, w swoim jedynym mistycznym Ciele. Królestwo, które ustanawia, jest panowaniem prawdy i łaski, świętości, sprawiedliwości i Bożej miłości, a więc panowaniem pokoju. Prawdziwy pokój nie może istnieć poza Panem Jezusem, nie jest więc możliwe znalezienie pokoju poza panowaniem Chrystusa i religią, którą ustanowił. Zapominanie o tej prawdzie oznaczałoby budowanie na piasku, a sam Chrystus ostrzega nas, że takie przedsięwzięcie jest skazane na porażkę (por. Mt 7, 26–27).

Podpisany przez papieża Franciszka i wielkiego imama [Uniwersytetu] Al-Azhar Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia nie jest niczym innym niż domem zbudowanym na piasku. Dokument ten jest także bezbożnym aktem, wyrażającym pogardę dla pierwszego przykazania Bożego i przypisującym Bożej Mądrości, wcielonej w Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu, [przekonanie] że „pluralizm i różnorodność religii” są „wyrazem mądrej woli Bożej”.

Słowa te sprzeciwiają się dogmatowi głoszącemu, że religia katolicka jest jedyną prawdziwą religią (zob. Syllabus, nr 21), zaś wszelkie twierdzenia sprzeczne z dogmatem noszą miano herezji. Bóg nie może przeczyć sobie samemu.

W ślad za św. Pawłem i naszym czcigodnym założycielem, abp. Marcelim Lefebvre’em, pod opieką Matki Bożej Królowej Pokoju będziemy trwali w przekazywaniu wiary katolickiej, którą otrzymaliśmy (zob. 1 Kor 11, 23), pracując ze wszystkich naszych sił dla zbawienia dusz i narodów, poprzez głoszenie prawdziwej wiary i prawdziwej religii.

„Idźcie więc, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28, 19–20). „Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).

24 lutego 2019 r.

ks. Dawid Pagliarani FSSPX, przełożony generalny
bp Alfons de Galarreta, pierwszy asystent przełożonego generalnego
ks. Krystian Bouchacourt FSSPX, drugi asystent przełożonego generalnego

Aktualizacja 08.03.2019: W trzech miejscach poprawiono tłumaczenie.

Skip to content